FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

 • निवेदन शुल्क: रू.५००Ӏ-,
 • प्रति वर्ग फिट पहिलो,दोश्रो,तेस्रो,चौथो तल्लाको  क्रमश रु २,३,४,५ र कच्ची तथा माटोको प्रति वर्ग फिट रु.१Ӏ-         
 • निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाणिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • विदेशीका हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
 • २ प्रति फोटो
 • घर बहाल सम्झौता
 • आफनै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको भूमिकर तथा सम्पत्ति कर  र घरजग्गा कर तिरेको रसीद स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित वडाको सिफारिस

 

 

'घ' बर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत तथा नवीकरणको लागी जिम्मेवारी अधिकारीहरु:

 • प्रसाशन शाखा
 • प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  

 

 

 • निवेदन पत्र
 • प्रथम वर्षको लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, नवीकरणको लागि अघिल्लो आ.व.मा भूमिकर तथा सम्पत्ति कर  तिरेको रसिद वा यस कार्यालयबाट जारी गरिएको भूमिकर तथा सम्पत्ति कर  नवीकरण बुक
 • घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण

कृषि तथा पशु समूह दर्ता / नवीकरण गर्दा रु २०० दस्तुर लाग्छ र प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिनमा काम सम्पन्न हुन सक्छ ।

 

नाबालक सिफसिस गर्दा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर निम्नानुसार कागजात पुर्याएर सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष/सचिब लाई भेट्नु पर्दछ 

 • व्यक्तिगत निवेदन
 • अनुसुची फारम
 • जन्मदर्ता प्रमाण पत्र
 • शैक्षिक प्रमाण पत्र
 • बुबा आमाको नागरिकता प्रमाण पत्र ।
 • व्यक्तिगत निवेदन
 • जो जसको विचमा नाता प्रमाणीत गर्ने हो निजहरुको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाण पत्र
 • प्रत्येकको २/२ प्रति फोटो ।